Highlight
ขออนุญาติ1
 

 

 

ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มศึกษา
(Area of Study)
ชีววิทยา  
รายละเอียดโดยสังเขป
การสำรวจกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนเมษายน 2543 ถึง เดือนมีนาคม 2544 พบกบทั้งสิ้น 29 ชนิด โดยพบตัวเต็มวัย 29 ชนิด และลูกอ๊อด 20 ชนิด และพบว่าเดือนมิถุนายนมีความหลากชนิดของกบสูงที่สุดคือ พบทั้งหมด 21 ชนิด ส่วนเดือนธันวาคมมีความหลากชนิดต่ำที่สุด คือ พบเพียง 10 ชนิด
บทคัดย่อ
การสำรวจกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนเมษายน 2543 ถึง เดือนมีนาคม 2544 พบกบทั้งสิ้น 29 ชนิด โดยพบตัวเต็มวัย 29 ชนิด และลูกอ๊อด 20 ชนิด และพบว่าเดือนมิถุนายนมีความหลากชนิดของกบสูงที่สุดคือ พบทั้งหมด 21 ชนิด ส่วนเดือนธันวาคมมีความหลากชนิดต่ำที่สุด คือ พบเพียง 10 ชนิด เดือนที่พบตัวเต็มวัยมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายน พบ 19 ชนิด และเดือนที่พบลูกอ๊อดมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน พบ 13 ชนิด ส่วนเดือนที่พบตัวเต็มวัยน้อยที่สุด คือ เดือนธันวาคม พบ 9 ชนิด และเดือนที่พบลูกอ๊อดน้อยที่สุด คือ เดือนเมษายน พบ เพียง 3 ชนิด ช่วงเวลาการพบตัวของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่พบตัวตลอดทั้งปีประกอบด้วยตัวเต็มวัย 10 ชนิด ลูกอ๊อด 3 ชนิด กลุ่มที่พบตัวเฉพาะต้นฤดูฝน ประกอบด้วยตัวเต็มวัย 6 ชนิด ลูกอ๊อด 3 ชนิด กลุ่มที่พบตัวตลอดฤดูฝน ประกอบด้วยตัวเต็มวัย 7 ชนิด ลูกอ๊อด 10 ชนิด และกลุ่มที่พบตัวในฤดูหนาวประกอบด้วยตัวเต็มวัย 6 ชนิด ลูกอ๊อด 4 ชนิด โดยในแต่ละกลุ่มมีความต้องการทางนิเวศและพฤติกรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชนิดที่พบในแต่ละเดือนกับปัจจัยสภาพอากาศพบว่า จำนวนชนิดทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนชนิดของตัวเต็มวัยมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนชนิดของลูกอ๊อดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพอากาศอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเมื่อแยกลูกอ๊อดตามแหล่งอาศัยพบว่าจำนวนชนิดของลูกอ๊อดที่อาศัยในแหล่งน้ำนิ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพอากาศอย่างไม่มีนัยสำคัญ แต่จำนวนชนิดของลูกอ๊อดที่อาศัยในแหล่งน้ำไหลมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ผกผันกับความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ปีที่ตีพิมพ์
2544  
คำค้น
กบตัวเต็มวัย, ลูกอ๊อด, เขาคิชฌกูฏ
download
เอกสารโครงการ
 
ที่มา
รวมเล่มบทคัดย่อโครงการวิจัย และวิทยานิพนธ์ BRT ครั้งที่ 7

ผู้ศึกษา
หัวหน้าโครงการ

โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2544  
[ชีววิทยา ]

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::