Highlight
ขออนุญาติ1
 

 

 

นิเวศวิทยาและประชากรของกระทิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มศึกษา
(Area of Study)
ชีววิทยาป่าไม้  
รายละเอียดโดยสังเขป
การศึกษาด้านนิเวศวิทยา และประชากรของกระทิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อต้องการทราบสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ชนิดพืชอาหาร การใช้แหล่งน้ำและแหล่งโป่งจากการพบเห็นโดยตรง และหาความหนาแน่นประชากรของกระทิงจากการสำรวจโดยการวางแนวเส้นตรง
บทคัดย่อ
การศึกษาด้านนิเวศวิทยา และประชากรของกระทิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 เพื่อต้องการทราบสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ชนิดพืชอาหาร การใช้แหล่งน้ำและแหล่งโป่งจากการพบเห็นโดยตรง และหาความหนาแน่นประชากรของกระทิงจากการสำรวจโดยการวางแนวเส้นตรง จากผลการศึกษาพบว่ากระทิงอาศัย และหากินอยู่ในป่าดงดิบชื้น และสภาพป่าอื่นๆ หลายประเภท ในพื้นที่ระดับความสูง 68-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง การหากินส่วนใหญ่พบในบริเวณช่องว่างของป่าที่เกิดจากการโค่นล้มของไม้ใหญ่ตามธรรมชาติ สลับกับการหากินพืชอาหารในทุ่งโล่งที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต และพื้นที่ชายน้ำที่เกิดจากการขึ้นลงของระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ในรอบปี กระทิงในพื้นที่ศึกษากินพืชอาหารรวม 71 ชนิด จาก 63 สกุล ใน 33 วงศ์ เนื่องจากการกระจายแหล่งน้ำตามธรรมชาติปรากฏทั่วพื้นที่ตลอดปี น้ำจึงมิได้เป็นปัจจัยจำกัดการกระจายของประชากร กระทิง ในพื้นที่ศึกษาใช้แหล่งดินโป่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง ประเภทของผลกระทบจากการหากินและกิจกรรมของกระทิงมี 6 ลักษณะ คือ เปลือกฉีก แผล รอยถู โค่นล้ม ลำต้นหัก และตาย ส่วนใหญ่พบกิ่งหรือลำต้นที่หักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกของต้นไม้ที่กิ่งหรือลำต้นหักเฉลี่ย 2.79 ซม. และพบการตายคิดเป็น 4.76% ของทั้งหมด กองมูลกระทิงมีค่าอัตราการสลายตัวเฉลี่ยเท่ากับ 0.0161 ต่อวัน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00068 ? 0.0013 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ความหนาแน่นของประชากรบริเวณคลองควนและหุบห้วยถ้ำจันทร์ เท่ากับ 2.05 และ 3.3 ตัวต่อตารางกิโลเมตร ตามลำดับ ขนาดฝูงเฉลี่ย เท่ากับ 6.55 ตัว ( พิสัย 2-13 ,ตัว N =7) กระทิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ถูกคุกคามทั้งจากการลักลอบล่าและผลจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆใกล้แหล่งที่หากินของกระทิงโดย ชาวประมงบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา
ปีที่ตีพิมพ์
2538  
คำค้น
นิเวศวิทยา กระทิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
download
เอกสารโครงการ
 
ที่มา
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2539 หน้า 43 - 63

ผู้ศึกษา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย

โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::