43. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต
ประวัติความเป็นมา:
    พื้นที่ป่าภูค้อ-ภูกระแต เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 897 พ.ศ. 2523 และกรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2210/ 2539 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูค้อ - ภูกระแต จังหวัดเลย พร้อมทั้งสำรวจเพื่อกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 150000  ไร่
ภูมิประเทศ:     ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินทรายและภูเขาหินปูน สูงชันต่อเนื่องสลับกันเป็นเทือกยาวหลายลูก ระดับความสูงของพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 300 - 980 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่สูงที่สุด คือยอดผารูปช้าง สูงจากระดับน้ำทะเล 977 เมตร เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยน้ำเลย ห้วยดินลาย ห้วยเดื่อ ห้วยหอม ห้วยกระโปะ ห้วยเหี้ย ห้วยส้มจีน ห้วยตาดข่า ห้วยซำผักหนาม ห้วยโป่งสาลี ห้วยหินตุ้ม ห้วยไผ่เหนือ
ภูมิอากาศ:     ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูร้อนจะร้อนจัด มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,228 มิลลิเมตร
ธรณีวิทยา: ลักษณะทางธรณีวิทยา
หมวดหินเสาขรัว ลักษณะเด่นของหินหมวดนี้ คือ เป็นหินทราย สีแดงปนน้ำตาล บางส่วนเป็นหินทรายแป้ง สีแดงปนน้ำตาลถึงสีเทาปนน้ำตาล และมีหินปูนแทรก
หมวดหินพระวิหาร เรียงตัวจากชั้นหินในหมวดหินเสาขรัวลงมา หินที่พบในชันนี้เป็นหินทราย สีขาวอมชมพู แข็งเป็นแผ่นโต และมีเนื้อแน่น มีกรวดปนอยู่ตอนบน และมีชั้นหินดินดาน สีเทาหรือสีน้ำตาลแกมแดงสลับอยู่บ้าง
หมวดหินภูกระดึง ประกอบด้วยหินทรายปนหินดินดาน มีสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลแดง มีความแข็งแกร่งของชั้นหินพอประมาณ สำหรับลักษณะของดิน บางส่วนเป็นดินเหนียวปนทรายและหินลูกรังบางส่วน ส่วนใหญ่ของพื้นดินเป็นดินชุดโคราช สภาพการพังทลาย มีการยึดเกาะสูง

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้:     สภาพทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ที่มีค่าและสำคัญๆ เช่น ไม้ตะเคียน ไม้พยุง ไม้มะค่าโม่ง ไม้มะค่าแต้ ไม้ชิงชัน ไม้ประแดง ไม้ประดู่ ไม้ก่อ ไม้ประแดก ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง เป็นต้น ฯลฯ
ทรัพยากรสัตว์ป่า:     มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากพอสมควร เช่น เลียงผา เก้ง หมี กระจง ลิง คางคาว ไก่ป่า นกต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ สัตว์ที่มีลักษณะเด่น ได้แก่ นกขี้ถี่ เลียงผา สัตว์ที่มีจำนวนมากได้แก่ หมูป่า ไก่ป่า ลิง

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:    
การคมนาคม:     การเดินทางไปสำนักงานชั่วคราว พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จังหวัดเลย จุดที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวฯ อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เลย-ภูกระดึง ประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางแยกระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 296-297 ติดกับโรงเรียนบ้านโร่พวย โดยมีเส้นทางจาก กรุงเทพฯ-สระบุรี-ชัยภูมิ-เลย
ที่ตั้ง:     ป่าภูค้อ-ภูกระแต บริเวณที่จะสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลภูกระดึง ตำบล ศรีฐาน และตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง ตำบลห้วยสีเสียด ตำบลหนองคัน และตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง ตำบลตาดข่า และตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ 150,000 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดหมู่บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่บ้านห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จ.เลย
ทิศใต้ จดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และหมู่บ้านวังยาง หมู่บ้านฟองหนีบ ตำบลศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 เลย-ภูกระดึง
ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่บ้านนาดินดำ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และเขตอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ติดต่อ: ตู้ ปณ.7 ปท.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หมายเหตุ:

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::