04. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
ประวัติความเป็นมา:
  ความเป็นมาของทุ่งใหญ่นเรศวรเริ่มขึ้นเมื่อป่าไม้เขตบ้านโป่งในสมัยนั้น (นายประเสริฐ อยู่สำราญ) ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ขอให้กรมป่าไม้ประกาศห้ามการล่าสัตว์ป่าในบริเวณป่าทุ่งใหญ่ เนื่องจากเห็นว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมและมีคนเข้าไปล่าสัตว์ป่ากันมากขึ้น กองบำรุง ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้นจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและตรวจสอบในปี พ.ศ.2510 และเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่มีขนาดใหญ่ยังมีประทานบัตรและการอนุญาตทำประโยชน์อื่นๆ อีกหลายอย่างในป่าแห่งนี้ จึงได้มีหนังสือกรมป่าไม้ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2515 ขอความร่วมมือจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก ระงับการอนุญาตใดๆ ที่กระทบกระเทือนต่อแผนการจัดตั้งเป็นเขตรักษา-พันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการเตรียมการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2516 ต่อมาได้ปรากฏข่าวอื้อฉาวทางหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อปรากฏว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการเครื่องหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตกพังพินาศที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2516 ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป 6 คน และพบซากสัตว์ป่าปะปนอยู่กับซากสลักหักพังของเฮลิคอปเตอร์ด้วย ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงไปถึงกรณีที่สื่อมวลชนและนิสิตนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติได้ไปพบคณะล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่ ทำการล่าสัตว์โดยไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ และยืนยันว่าเป็นคณะเดียวกันกับเฮลิคอปเตอร์ที่ตก ทำให้กรณีทุ่งใหญ่เป็นข่าวใหญ่และเป็นที่สนใจของคนทั่วไปอยู่เป็นเวลานาน คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2516 และมีมติให้ดำเนินการประกาศป่าทุ่งใหญ่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยให้ชื่อว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่เคยหยุดทัพในบริเวณทุ่งใหญ่ระหว่างการยกทัพไปรบพม่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 91 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2517 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,000,000 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ได้ผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน จำนวน 279,500 ไร่ ท้องที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ยังมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีพื้นที่รวมจำนวน 2,279,500 ไร่ เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และได้แยกการบริหารงานเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเฉพาะจังหวัดตาก มีพื้นที่ประมาณ 948,438ไร่ ในปี พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2534
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 1331062  ไร่
ภูมิประเทศ:    พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเทือกเขาตะนาวศรี ลักษณะของ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลำน้ำแควน้อยและลำน้ำแควใหญ่ไหลผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 800 - 1,811 เมตร ยอดเขาสูงสุดคือ เขาใหญ่สูง 1,811 เมตร ทิวเขาที่สำคัญส่วนใหญ่วางพาดจากเหนือลงสู่ทางใต้ ทางทิศตะวันออกเป็นทิวเขาที่แบ่งน้ำส่วนที่ลงสู่ลำห้วยขาแข้งกับลำห้วยแม่ละมุ้งและลำน้ำแควใหญ่ ส่วนทิวเขาทางทิศตะวันตก เริ่มจากปลายสุดของลำห้วยแม่กลองและลำห้วยแม่จันขนานกันลงมากับทิวแรก แต่ทางตอนกลางแผ่กว้างเป็นที่ราบสูง เช่น ทุ่งใหญ่และทุ่งเซซาโว่ เป็นต้น ทิวเขาตอนบนแบ่งน้ำทางด้านตะวันออกลงสู่ ห้วยแม่จัน และทางด้านตะวันตกลงสู่ห้วยแม่สุริยะ ซึ่งไหลไปสู่เขตประเทศพม่าอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่เป็นต้นน้ำลำธารหลายสายคือ ห้วยโรดี่ และแม่น้ำรันตี ไหลลงลำแควน้อยทางด้านตะวันตก ห้วยเซซาโว่ ห้วยดงวี ห้วยซ่งไท้ ไหลลงสู่ลำแควใหญ่ทางด้านตะวันออก ห้วยหม่องดง แม่น้ำแม่กษัตริย์ใหญ่ และห้วยทีมู ไหลลงสู่ประเทศพม่าทางด้านเหนือ ส่วนตอนล่างฝั่งตะวันตกเป็นต้นน้ำของลำน้ำแคว เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ 4 สายหลักคือ ลำน้ำแควใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา ที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศ และแม่น้ำแควน้อย เป็นที่ตั้งของเขื่อนเขาแหลม ส่วนแม่น้ำกษัตริย์ใหญ่ และแม่น้ำสุริยะ เป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่ดินแดนในประเทศพม่า
ภูมิอากาศ:   มีฤดูกาลเช่นเดียวกับภาคกลางของประเทศไทย แต่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นกว่าปกติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลในหน้าร้อนอากาศเย็นสบาย และกลางคืนน้ำค้างแรงมาก
ธรณีวิทยา:   หินส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ประกอบด้วย หินตะกอนใต้ท้องทะเลและลำน้ำ มีอายุตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียนมาจนถึงยุคจูราสซิก จากแผนที่แสดงภาพทางธรณีวิทยาของประเทศไทย ปรากฏว่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีหินที่สำคัญ คือ กลุ่มหินราชบุรี กลุ่มหินทุ่งสง หินแกรนิต กลุ่มหินกาญจนบุรี และกลุ่มหินภูเก็ต
   ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีแนวเลื่อนของหินที่พาดผ่านพื้นที่ ได้แก่ แนวเลื่อน ศรีสวัสดิ์ และแนวเลื่อนเจดีย์สามองค์ เนื่องจากมีแนวเลื่อนที่ยังเคลื่อนตัวได้อยู่เช่นนี้ทำให้พื้นที่ในส่วนดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว และแผ่นดินแยกได้เป็นทิวเขาต่อเนื่องกัน

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้:   ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีหลายลักษณะผสมกันอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และที่หลบซ่อนป้องกันภัยของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ ทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้มีสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุมมากป่าเหล่านี้ประกอบด้วยทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ และป่าดงดิบเขา
  ทุ่งหญ้า มีกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดเนิน บางแห่งมีขนาดใหญ่เนื้อที่ถึง 10 ตารางกิโลเมตร และเรียกบริเวณนี้ว่า ?ทุ่งใหญ่? บริเวณทุ่งหญ้าเหล่านี้ได้เกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างรุนแรงทุกปี ทำให้มีต้นไม้ยืนต้นกระจายอยู่เพียงห่างๆ ไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าและไม้ตระกูลปาล์ม คือ ปรงและเป้ง ขึ้นผสมในบริเวณดงหญ้าเหล่านี้ ครั้นถึงฤดูหนาวหญ้าแก่เต็มที่ก็จะแห้ง และสุมกันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ตอนปลายฤดูหนาว-ต้นฤดูร้อนจึงเกิด ไฟป่า ลุกไหม้ทั้งทุ่งจนเหลือแต่ตอ หลังจากนั้นหญ้าจะเริ่มแตกยอดอ่อน มีสีเขียวของใบหญ้าสลับกับสีดำของตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ สีแดงของดอกกระเจียวที่อยู่ในทุ่ง ต้นไม้ตระกูลปาล์ม และไม้ยืนต้นที่เหลือรอดจากไฟไหม้ ทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีได้แก่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฤาษี และทุ่งนเรศวร
  ทุ่งใหญ่ เป็นทุ่งหญ้าบนเนินเขาที่มีบริเวณติดต่อกันเป็นเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร สลับด้วยไม้ยืนต้นที่เหลือรอดจากไฟไหม้ ทั้งที่เป็นกลุ่มและกระจายกันอยู่ในบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งน้ำและดินโป่งหลายแห่ง ส่วนรอบๆ ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และยอดเขาหินปูนแซมอยู่ทั่วไปบริเวณนี้จึงมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก โดยปรากฏทางด้านที่สัตว์ป่าใช้เดินเป็นประจำและรอยลงกินดินโป่งอยู่ทั่วไป
  ป่าเบญจพรรณ มักจะขึ้นผสมกับป่าเต็งรังส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์ มีไม้ที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ หลายชนิด เช่น ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก ล้าน และมักจะมีไม้ไผ่ขึ้นแซมอยู่เป็นไม้พื้นล่าง เช่น ไผ่ลอ ไผ่ไร่ ไผ่รวก และบางแห่งจะครอบคลุมไปด้วยป่าไผ่เกือบทั้งหมด ซึ่งมักจะเป็นกอขนาดใหญ่ ได้แก่ ไผ่ป่าหรือไผ่หนาม ไผ่ซางนวล และไผ่บง เป็นต้น
  ป่าเต็งรัง มักจะพบในบริเวณที่หน้าดินตื้น และมีความชื้นน้อย สภาพป่าโดยทั่วไปยังมีความอุดมสมบูรณ์และไม้มีขนาดใหญ่กว่าที่อื่น ไม้มีค่าที่พบมากได้แก่ เต็ง, รัง, ประดู่ และแดง ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นหญ้าชนิดต่างๆ ป่าเต็งรังบางแห่งได้เปลี่ยนสภาพเป็นทุ่งหญ้าและเกิดไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรง ป่าในลักษณะนี้จะมีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่น้อย มักเป็นจำพวกล้านและกระโดน แต่จะมีไม้พื้นล่างตระกูลปาล์ม จำพวกเป้ง และปรงขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีลักษณะแปลกไปจากที่อื่น โดยเฉพาะต้นปรงมีขนาดโตมากและมีอายุนับร้อยปี
  ป่าดงดิบ มักจะพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วยซึ่งมีลักษณะทั้งดงดิบชื้นและดงดิบแล้งผสมอยู่ มีพรรณไม้ป่าดงดิบขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ที่สำคัญและมีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ตะเคียน และไม้อบเชย เป็นส่วนใหญ่ ไม้พื้นล่างเป็นหวาย ไม้ไผ่ และเถาวัลย์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญยิ่งและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งชอบป่าทึบ
  ป่าดงดิบเขา กระจายอยู่ตามยอดเนินเขาเมื่อระดับความสูงมากขึ้น โดยชนิดพรรณไม้จะค่อยๆ เปลี่ยนจากพรรณไม้เต็งรัง หรือป่าเบญจพรรณ หรือป่าดงดิบ เป็นพรรณไม้ป่าดิบเขา จำพวกก่อชนิดต่างๆ มณฑาป่า จำปีป่า เป็นป่าทึบซึ่งเขียวชะอุ่มตลอดปีและติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ เป็นต้นน้ำลำธารแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ที่สำคัญมาก
ทรัพยากรสัตว์ป่า:   การผสมผสานของทุ่งหญ้าและป่าไม้ชนิดต่าง ๆ โดยธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ ทำให้มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และที่หลบซ่อนป้องกันภัยแก่สัตว์ป่าอย่างสมบูรณ์ จึงปรากฏว่ามากทั้งชนิดและจำนวน โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน เช่น เลียงผา ควายป่า เนื้อทราย ละมั่ง และกระซู่ ยังมีร่องรอยและรายงานการพบเห็นอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครองอื่น ๆ ที่พบได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวาง เก้ง เสือชนิดต่างๆ หมี ค่าง บ่าง ชะนี ลิงชนิดต่างๆ พญากระรอก ลิงลม ผสมเสร็จ อีเห็นต่าง หมีขอ ลิ่น และสัตว์อื่น ได้หลายชนิด รวมทั้ง ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ฟ้าพญาลอ เป็ดหงษ์ เป็ดก่า นกกระทาดง นกเงือกชนิดต่างๆ นกแก้ว นกขุนทอง นกหัวขวานต่างๆ นกพญาไฟ ฯลฯ ก็พบมากในป่าแห่งนี้
  สัตว์ป่าที่มีจำนวนมากและพบเห็นบ่อยๆ ได้แก่ กระทิง ช้างป่า กวาง และเก้ง ตามทุ่งหญ้าและแหล่ง ดินโป่ง ตามทางรถ และทางด่านสัตว์ก็จะพบชะมด อีเห็น และรอยเท้าเสือโคร่ง เป็นจำนวนมากในบริเวณป่าโปร่ง และป่าไผ่ก็จะพบเห็นไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังเทา เก้ง และกวาง โดยไม่ยาก ส่วนนกชนิดต่างๆ และชะนีจะได้ยินเสียงร้องหรือเห็นตัวในป่าทั่วไป
  จากการสำรวจสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งมีความหลากหลายในชนิด สามารถที่จะแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [ Mammal ] พบรวม 69 ชนิด จาก 52 สกุล ใน 28 วงศ์ เป็นสัตว์ป่าสงวนที่สำคัญของประเทศ 4 ชนิด ประกอบด้วย เลียงผา เนื้อทราย กระซู่ และแรด พบสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ 13 ชนิด เช่นแรด กระซู่ สมเสร็จ เก้งหม้อ เสือลายเมฆ และเสือลายพาดกลอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่ถูกคุกคามอีกเป็นจำนวน 23 ชนิด เช่น ลิงไอ้เงี๊ยะ ลิ่นหรือนิ่ม และเสือไฟ เป็นต้น
  สัตว์ปีก [ Bird ] จำนวนนกเท่าที่มีการสำรวจพบไม่น้อยกว่า 289 ชนิด จาก 177 สกุล ใน 52 วงศ์ พบนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 5 ชนิด ได้แก่ เป็ดก่า นกกาบบัว เหยี่ยวเพเรกริน พญาแร้ง และนกยูง ในกลุ่มนกที่จัดว่าถูกคุกคามมีจำนวน 25 ชนิด เช่น นกกระทุง นกอ้ายงั่ว ไก่ฟ้าหลังเทา นกแว่นสีเทา นกกาฮัง นกเงือกกรามช้าง- ปากเรียบ และนกหัวขวานใหญ่สีเทา เป็นต้น
  สัตว์เลื่อยคลาน [ Reptile ] พบไม่น้อยกว่า 48 ชนิด จาก 34 สกุล ใน 12 วงศ์ มีสัตว์ที่หายากและ ถูกคุกคาม 8 ชนิด เช่น ตะพาบม่านลาย, เต่าเดือย, เต่าหก และงูหลาม เป็นต้น
  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [ Amphibian ] พบรวมทั้งหมด 15 ชนิด จาก 8 สกุล ใน 5 วงศ์ ชนิดที่พบ เช่น อึ่งกรายลายเลอะ คาวคกแคระ จงโคร่ง เขียดหนอง และกบทูด เป็นต้น
  ปลาน้ำจืด [ Fresh - water fish ] พบว่ามีอยู่ไม่น้อยกว่า 67 ชนิด จาก 49 สกุล ใน 20วงศ์ ชนิดที่ หายาก เช่น ปลายี่สก ปลาเวียน ปลากระโห้ ปลาคังหรือปลากดแก้ว ปลาแค้ ปลาแรดและปลาหมูข้างลาย เป็นต้น

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:   
การคมนาคม:   ทางคมนาคมไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อยู่ในสภาพที่ไม่สะดวก มีเส้นทางรถยนต์ซึ่งเป็นทางรถบรรทุกแร่จากหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ (ตำบลทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ) เพียงทางเดียวผ่านที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีห้วยซ่งไท้เข้าสู่ทุ่งใหญ่ ระยะทางจากคลิตี้ถึงที่ทำการเขตฯ ประมาณ 45 กิโลเมตร การเดินทางในฤดูฝนค่อนข้างลำบากและอันตรายเนื่องจากต้องข้ามภูเขา ลำห้วยหลายสาย
   การเดินทางจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีไปยังหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้มีทางคมนาคมสะดวกกว่า โดยมีถนนลาดยางไปถึงเขื่อนศรีนครินทร์ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร และมีถนนลูกลังผ่านอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ ถึงคลิตี้ระยะทาง 90 กิโลเมตร หากจะเดินทางผ่านอำเภอศรีสวัสดิ์ก็มีถนนลาดยางก่อนถึงทางแยกเข้าเขื่อน ศรีนครินทร์ ไปยังอำเภอศรีสวัสดิ์ ผ่านอำเภอศรีสวัสดิ์ไปข้ามแพขนานยนต์ที่ท่าแฉลบ จะเป็นถนนลูกรังไปร่วมกับเส้นทางเดิมไปถึงคลิตี้เช่นกัน นอกจากนี้แล้วยังมีเส้นทางรถยนต์ขนส่งแร่จากคลิตี้ ไปยังอำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิโดยตรง ได้อีกด้วยแต่ไม่สะดวกตลอดปี
ที่ตั้ง:   พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างเส้นละติจูดที่ 14 องศา 55 ลิปดาถึง 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูด ที่ 98 องศา 25 ลิปดาถึง 99 องศา 05 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
มีอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดหมู่บ้านยางแดง บ้านกะเหรี่ยงมาจี บ้านกะเหรี่ยงมาจีใหม่ ในเขตจังหวัดตาก และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
ทิศใต้ จดแม่น้ำรันตี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษี - บ่อแร่ ป่าสงวนแห่งชาติน้ำโจน และแนวเขตวกลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำห้วยแยกของแม่น้ำรันตีไปจดขุนห้วยหงียาย
ทิศตะวันออก จดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมีสันเขาที่ใช้เป็นแนวเขตจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก และลำห้วยแม่ละมุ้งใต้เป็นเส้นแบ่ง
ทิศตะวันตก ส่วนบนจดพรมแดนประเทศสหภาพพม่า เว้นบางตอนที่เป็นพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ ตอนล่างจดห้วยซองกาเลียและห้วยรันตี ครอบคลุมพื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขาสูง
สถานที่ติดต่อ: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตู้ ปณ. ปทจ. ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
ข้อมูลเพิ่มเติม:

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
หมายเหตุ:

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::