57. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
โตนปริวรรต0.jpg
57. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต

ประวัติความเป็นมา:
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาสูง และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหราสูง ท้องที่ตำบลบางเหรียง ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหราสูง และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระทะคว่ำ ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง และป่าสงวนแห่งชาติป่า เขาปลายโต๊ะและป่าเขาสก ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล ตำบลกะปง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ 221.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 138,12.50 ไร่ มีสภาพป่า เป็นป่าดงดิบชื่นมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีการสำรวจพบสัตว์ป่า สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิด ทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำพังงา ฉะนั้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยปลอดภัย รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาต้นน้ำลำธารให้คงอยู่ตลอดไป สมควรกำหนดที่ดินดังกล่าว ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 0  ไร่
ภูมิประเทศ: เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีเทือกเขาสูง และเทือกเขากะทะคว่ำ เป็นแนวทอดยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ลำห้วยหลายสายที่ไหลลงสู่คลองต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัดพังงา
ภูมิอากาศ: อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 21 ? 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน มากกว่า 2,000 มิลลิเมตร ต่อปี
ธรณีวิทยา:

 


 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: ทรัพยากรป่าไม้ - ป่าดิบชื้น ไม้ตระกูลยาง ยางยูง ยางวาด ตะเคียนทอง
ทรัพยากรสัตว์ป่า: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เลียงผา สมเสร็จ หมีควาย ค่างแว่นถิ่นใต้ นก นกเงือก สัตว์เลื้อยคลาน เต่าเหลือง เต่าหับ เต่าใบไม้ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กบทูด จงโคร่ง

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:
การคมนาคม: ระยะทางจากอำเภอเมือง จังหวัดพังงา ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าโตนปริวรรต 25 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางและคอนกรีต
ที่ตั้ง:
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต หมู่ที่ 2 ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หมายเหตุ:

 สภาพแวดล้อมบริเวณ57. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต 

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::