40. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
Htt_t.jpg
40. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ

ประวัติความเป็นมา:
สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านจรัส หมู่ที่ 1 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2536 และทรงทราบว่าป่าเตรียมการสงวนป่าห้วยทับทันมีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีพระราชดำริที่จะให้มีการอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ โดยจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้ป่าแห่งนี้ได้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารสืบไป กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 62 / 2537 ลงวันที่ 11 มกราคม 2537 ให้นายโสรัจ บุญเหลือ นักวิชาการป่าไม้ 6 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ส่วนอุทยานแห่งชาติ ออกไปควบคุมดูแลพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดสุรินทร์ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และด้านที่จดกับเขตป่าไม้ ชายแดน จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทันแปลง 3 ป่าทุ่งมน?บักได?ตาเบา แปลง 3 ท้องที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าห้วยสำราญ ท้องที่อำเภอสังขละ และอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในปี พ.ศ. 2538 สำนักงาน กปร. ได้อนุมัติงบกลาง ? รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ให้จัดทำโครงการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์ โดยให้สร้างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นที่ บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าห้วยสำราญ ที่หมู่ที่ 4 บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด ในปี 2539 กรมป่าไม้ให้สร้างหน่วยพิทักษ์ป่าอีก 1 หน่วย ที่ตำบลตาเมียง อำเภอกาบเชิง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2539 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้นให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา หน้า 24 เล่ม 112 ตอนที่ 56 ก ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2538 เป็นต้นไป ดังนั้น พื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสุรินทร์ ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จึงเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จึงนับได้ว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอันดับที่ 38 ของประเทศไทย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:29/12/2538[112/56]
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 313750  ไร่
ภูมิประเทศ: มีลักษณะเป็นที่ราบและเทือกเขาสูงชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 200-476 เมตร จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ราบชายแดนในโครงการต่างๆ มีลำห้วยที่สำคัญหลายสายคือ ห้วยสิงห์ ห้วยจรัส ห้วยประเดก ห้วยขนาดมอญ ห้วยหมอนแบก ห้วยสำราญ ห้วยเสียดจะเอิง ห้วยจำเริง ฯลฯ จึงมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นในพื้นที่ เช่น อ่างเก็บน้ำจรัส อ่างเก็บน้ำขนาดมอญ อ่างเก็บน้ำขยอง อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน อ่างเก็บน้ำตาเกาว์และอ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง อันเป็นผลให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นโดยทั่วไป มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากการรบกวนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดภูมิประเทศที่ติดแนวชายแดนมีความสวยงาม โดยเฉพาะใกล้เขตแดนประเทศไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย พื้นที่ยิ่งสูงขึ้นเป็นป่าทึบมีภูเขาสลับซับซ้อนตลอดแนวชายแดนและเป็นหุบเหว มีหน้าผาลึกไปทางกัมพูชา
ภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งเป็นลมพัดประจำฤดู 2 ฤดู โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมชนิดนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน มีผลทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก
ธรณีวิทยา:

 
ป่าไม้และทุ่งหญ้า แหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่า
ป่าไม้และทุ่งหญ้า แหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่า

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: สภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ (เบญจพรรณแล้ง-เบญจพรรณชื้น) และป่าดิบแล้ง พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้กระบาก ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหิน ไม้กราด ไม้พะยอม ไม้เขล็ง ไม้พันจำ ไม้ตะแบกใหญ่ ไม้มะค่าแต้ ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้พันชาด ไม้ชิงชัน และไม้เขว้า เป็นต้น ตารางแสดงประเภทป่า และการใช้ที่ดิน ประเภทป่า / การใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) เปอร์เซ็นต์ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม (ที่ถูกบุกรุก) พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน พื้นที่ปลูกป่า ? ป่าต้นน้ำ พื้นที่ปลูกป่า ? โครงการปลูกป่าถาวร 43,750 43,750 68,750 43,750 25,000 37,500 15,103 22,391 13,755 13.94 13.94 21.91 13.94 7.97 11.95 4.81 7.14 4.38
ทรัพยากรสัตว์ป่า: เนื่องจากบริเวณพื้นที่ป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ให้จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้ได้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารสืบไปนั้น เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแนวเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนด้านชายแดนกั้นขวางอยู่เป็นเสมือน รั้วธรรมชาติ และราษฎรไม่ค่อยไปรบกวนเพราะเกรงอันตรายต่างๆ จึงมีสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่มากมาย เช่น เก้ง กวาง ลิ่น วัวแดง กระจง ลิง คาง ชะนี เสือโคร่ง เลียงผา อีเห็น แมวดาว ชะมด เม่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูป่า และกระจงมีอยู่จำนวนมากทั่วพื้นที่ สัตว์ที่มีลักษณะเด่นในพื้นที่ ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ เก้ง ตารางแสดงชนิดสัตว์ป่า สัตว์ป่า จำนวนชนิด นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์เลื้อยคลาน แมลง ปลา 50 40 20 50 13

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ 313,750 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลกาบเชิง ตำบลโคกตะเคียน ตำบลตะเคียน ตำบลด่าน ตำบลแนงมุด ตำบลบักได ตำบลตาเมียง อำเภอกาบเชิง ตำบลตาตุม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ และตำบลอาโพน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ จดป่าธรรมชาติที่ยังมีสภาพป่าเหลืออยู่บ้างแต่กันออกแล้ว และพื้นที่จัดสรรให้ราษฎรทำกินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จดแนวแบ่งเขตประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก จดแนวแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ และแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก จดแนวแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง จังหวัดสุรินทร์ กับตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
การคมนาคม: การเดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้โดยรถยนต์ออกจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-อุบลราชธานี ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) พอถึงทางแยกเข้าจังหวัดสุรินทร์ ที่อำเภอปราสาท เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง ปราสาท-ช่องจอม ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ผ่านที่ว่าการอำเภอกาบเชิงไปประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามป้ายบอกทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ไปตามเส้นทาง ไปช่องปลดต่างจะถึงสำนักงานเขตฯ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 4 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงที่ทำการเขตฯ ประมาณ 455 กิโลเมตร
ที่ตั้ง: - สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ 6 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-551362 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ 72 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ 6 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-551362 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ 72 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
ข้อมูลเพิ่มเติม: เก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาธุ์สัตว์ป่า
ห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
หมายเหตุ:

 สภาพแวดล้อมบริเวณ40. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ 

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::