เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
ประวัติความเป็นมา:
พื้นที่บริเวณเขาประทับช้าง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาบิน ท้องที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีประจำภาคกลางขึ้นที่เขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2530 นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้เคยเสด็จไปประทับในรัชสมัยของพระองค์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 4/2528 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2528 ได้มีมติให้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรมป่าไม้จึงได้นำเรื่องเสนอ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2529 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 115 วันที่ 3 กรกฎาคม 2529

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:3/7/2529[103/115]
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 1268  ไร่
ภูมิประเทศ:
ภูมิอากาศ: ลักษณะอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 36 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร
ธรณีวิทยา:

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: เนื่องจากสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง และมีป่าเต็งรังเล็กน้อย ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ รกฟ้า แดง มะเกลือ ตะแบก งิ้วป่า เสี้ยว มะกอก มะค่าโมง สำโรง กระพี้จั่น ติ้ว ขี้หนอน ยมป่า ยมหิน จันทร์หอม กัดลิ้น เต็ง รัง เหียง พะยอม มะม่วงหัวแมงวัน สารภี มะค่าแต้ ฯลฯ
ทรัพยากรสัตว์ป่า: ชนิดสัตว์ป่าที่สำคัญได้แก่ ลิง ค่าง เม่น ลิ่น กระต่าย กระรอก กระแต แย้ ชะมด อีเห็น พังพอน เต่าเหลือง ไก่ฟ้า ไก่ป่า ค้างคาว งูชนิดต่างๆ และนกชนิดต่างๆ

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่: ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงประกอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีหน้าผาสูงชัน มีถ้ำขนาดเล็กหลายแห่ง บริเวณยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 222 เมตร มีอ่างเก็บน้ำซึ่งสามารถบรรจุน้ำได้จำนวน 125,000 ลูกบาศก์เมตร
การคมนาคม: โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ (ขนส่งสายใต้) ผ่านพุทธมณฑล เลี้ยวขวาถนนเพชรเกษม ผ่านปากทางเข้าอำเภอนครชัยศรี ผ่านจังหวัดนครปฐม ถึงจังหวัดราชบุรี ตรงหลักกิโลเมตร ที่ 101 เลี้ยวขวาไปทางไปทางอำเภอจอมบึง ถึงหลักกิโลเมตรที่ 19 เลี้ยวขวาประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
ที่ตั้ง: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างตั้งอยู่บริเวณเขาประทับช้าง ในท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึงและตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,268 ไร่
สถานที่ติดต่อ: ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึงและตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม:

การประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
หมายเหตุ:

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::