55. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
ประวัติความเป็นมา:
ในการประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เนื่องจากป่าฮาลาและป่าบาลาในท้องที่ตำบลจะแนะ ตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เนื้อที่ประมาณ 270,725 ไร่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนกันเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย มีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ฉะนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์ของสัตว์ป่าและให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่าโดยปลอดภัย รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันรักษาต้นน้ำลำธารและป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ให้คงอยู่ถาวรตลอดไป สมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าแห่งนี้ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้กำหนดที่ดินป่าฮาลาและบาลา ในท้องที่ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2539

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:13/9/2539[0/0]
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 270725  ไร่
ภูมิประเทศ: เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุด 100 เมตร สูงสุด 1,466 เมตร ป่าฮาลาและป่าบาลา เป็นป่าดงดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน มีความชื้นสูงตลอดปี ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้สุดของประเทศไทย มีแนวป่าต่อเนื่องกับป่าเบลุ่ม ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เมื่อรวมพื้นที่เข้าด้วยกันจัดได้ว่าเป็นป่าฝนเขตร้อนที่พื้นที่ใหญ่ที่สุดบนคาบสมุทรมาลายาพื้นที่มีฝนตกชุกปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 2000 มิลลิเมตรต่อปี
ภูมิอากาศ: ลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างคงที่และมีความชื้นพอเหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องกันมาได้เป็นเวลานาน ประชากรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา ในท้องที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งน้อยมาก ป่าผืนนี้สามารถควบคุมลักษณะภูมิอากาศไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ธรณีวิทยา:

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: ในผืนป่าแห่งนี้บริเวณหน้าดินลึก มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่นมักมีเรือนยอดชิดกันและมักเป็นพืชในวงศ์ยาง เช่นกระบาก สยาแดง สยาขาว สยาเหลือง ไข่เขียว ตะเคียน ชันตาแมว เป็นต้น ไม้ขนาดใหญ่ในวงศ์อื่นได้แก่ หยี ทองบึ้ง หลุมพอ กระบก กุหลิมหรือกระเทียมต้น ยวนและกฤษณา นอกจากนี้ยังมีพืชในวงศ์หมากและหวาย ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เช่น หลาวชะโอน หมากพน จากเขา บังสูรญ์ กะพ้อสี่สิบหรือตาลเดียว หมากข้าวตอก และหวายชนิดต่างๆ ไม้พื้นล่างหรือพืชคลุมดินส่วนใหญ่เป็นพวกพืชตระกูลขิงข่า สกุลที่สำคัญได้แก่ ข่าป่า กระวาน กระชายป่า ปุดและกาหลา ซึ่งมีหลายชนิดทั้งชนิดดอกสีขาว สีแดงและสีชมพู พืชพวกเฟิร์นสกุลต่างๆ จำนวนมาก เช่น เฟิร์นต้น ว่านกีบแรดและสามร้อยยอดหรือโชน เป็นต้น บริเวณเขาหินปูน เช่น ผากล้วยไม้ ผานาคราช และเขาหัวนาค สภาพป่าเป็นป่าค่อนข้างโปร่งพื้นดินมีหินโผล่ขึ้นทั่วไป และไม้พุ่มลำต้นแคระแกรน ส่วนใหญ่สูงไม่เกิน 10 เมตร พรรณไม้เด่นได้แก่ สนสามพันปี แดงประดับผา นกนอน และสนทราย พืชอื่นๆ เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ว่านนาคราช และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ผลการสำรวจชนิดของพรรณพืชที่มีอยู่ เป็นการสำรวจเบื้องต้นคาดว่ายังมีพืชอีกมากมายหลายชนิด ที่ยังมิได้รวบรวมชื่อไว้เนื่องจากป่าฮาลาบาลา มีพื้นที่กว้างใหญ่ ยังไม่สามารถทำการสำรวจได้ตลอดพื้นที่ทั้งหมด ผลการสำรวจเบื้องต้น (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2541)พบว่าพรรณไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้ ประเภทเฟิร์น จำนวน 20 ชนิด ประเภทหวาย จำนวน 49 ชนิด ประเภทไม้ต้น จำนวน 232 ชนิด
ทรัพยากรสัตว์ป่า: ป่าผืนนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในเขตอนุภาคซุนดาเนื่องจากสภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นและยังมีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับมีพื้นที่ป่าต่อเนื่องติดกับป่าเบลุ่ม ในเขตประเทศมาเลเซียสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่มีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ สัตว์ป่าที่สำคัญที่พบมีสัตว์ป่าที่จัดเป็นสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ กระซู่ สมเสร็จ กระทิง เสือโคร่ง เลียงผาและ ช้างป่า เป็นต้น สัตว์ป่าประเภทนกมี 217 ชนิด 114 สกุล 38 วงศ์ สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มี 144 ชนิด 84 สกุล 38 วงศ์ สัตว์จำพวกเลื้อยคลาน มี 30 ชนิด 24 สกุล 9 วงศ์ สัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก มี 23 ชนิด 15 สกุล 9 วงศ์ ตารางแสดงชนิดของสัตว์ป่า ชนิด จำนวนชนิด สกุล(วงศ์) วงศ์(จำนวน) นก 217 114 38 สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม 144 84 38 สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลาน 30 24 9 สัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก 23 15 9 รวม 414 237 94

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่: สเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ในด้านจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลจะแนะ ตำบลแม่ดง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ส่วนทางด้านจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เนื้อที่ประมาณ 270,725 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ จด ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้ จด ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก จด นิคมสร้างตนเองแว้ง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตก จด นิคมสร้างตนเองสุคิริน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
การคมนาคม: ระยะทางจากจังหวัดนราธิวาส ถึงอำเภอแว้ง 70 กิโลเมตร ระยะทางจากอำเภอแว้งถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์-สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 17 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งเส้นทาง
ที่ตั้ง: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาและป่าบาลา ตู้ ปณ.3 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
สถานที่ติดต่อ: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาและป่าบาลา ตู้ ปณ.3 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
ข้อมูลเพิ่มเติม: เก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
หมายเหตุ:

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::