การบริหารงานภายในหน่วยงาน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8 (ขอนแก่น)

  ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General Administration Section)
  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  (Forest Resources Conservation and Protection Division)
  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า   (Forest Fire Control Operation Division)
  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   ( Protected Area Rehabilitation and Development Division)
  ส่วนอุทยานแห่งชาติ    (National Park Division)
  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    (Wildlife Conservation Division)
  ส่วนจัดการต้นน้ำ   (Watershed Management Division)
  กลุ่มงานวิชาการ    (Forest Techical Group)
  กลุ่มงานกฏหมาย    (Legal Group)
  กลุ่มประสานงานพระราชดำริ
  ศูนย์สารสนเทศ