สารานุกรมพืชในประเทศไทย
The Encyclopedia of Plants in Thailand

 

 

หมวดตัวอักษร 

 

 

Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

 

 

 

 

 

สารานุกรมพืช (ฉบับหอพรรณไม้) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพืชในประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูลในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอนุกรมวิธานพืช ที่บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างครบถ้วน ข้อมูลประกอบด้วยชื่อชนิดพืชในภาษาไทยที่ใช้ทั้งอย่างเป็นทางการและชื่อที่ใช้เรียกตามท้องถิ่นต่างๆ ส่วนใหญ่อ้างอิงจากหนังสือ"ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544" นอกจากนี้ยังมีชื่อพรรณพืชอื่นๆ เพิ่มเติมจากหนังสือ วารสาร และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับชื่อพฤกษศาสตร์เป็นชื่อที่ส่วนใหญ่ยอมรับใช้ในปัจจุบัน แม้บางชื่ออาจไม่ถูกต้องตามกฎทั้งหมด สำหรับวงศ์วารของพืชชนิดต่างๆ อ้างอิงข้อมูลจากเวปไซต์ The Plant List และเวปไซต์ Angiosperm Phylogyny (Steven, P. F., 2001 onwards) หรือ APweb สำหรับข้อมูลด้านลักษณะทางสัณฐานวิทยา ขอบเขตการกระจายพันธุ์ จะอ้างอิงตามหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์พืชพรรณคล้ายๆ ของประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ จากเวปไซต์ Angiosperm Phylogyny ดังกล่าวข้างต้น และจากเวปไซต์ The families of flowering plants (L. Watson and M. J. Dallwitz, 1992 onwards) เป็นต้น

คำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จะอ้างอิงและใช้ตามศัพท์พฤกษศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีบางคำที่ทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้ตามราชบัณฑิตยสถานอยู่บ้าง สำหรับความหมายของชื่อสกุลหรือชื่อชนิด (Etymology) ส่วนมากอ้างอิงจากหนังสือ "CRC World Dictionary of Plant Names 1-4", "Botanical Latin" ของ William T. Stearn และ "A Gardenner's Handbook of Plant Names, their Meaning and Origins" ของ A.W. Smith บางคำอ้างอิงจากข้อมูลบนเวปไซต์ของหลายๆ แห่ง นอกจากนี้พืชบางชนิดยังมีข้อมูลการใช้ประโยชน์ คติความเชื่อ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารอ้างอิงที่ปรากฎ

ข้อมูลส่วนใหญ่เขียนและรวบรวมโดย นายราชันย์ ภู่มา รวมถึงภาพสีประกอบ ข้อมูลที่หรือภาพถ่ายเโดยผู้อื่นจะมีชื่อกำกับ

ระบบฐานข้อมูลชื่อพืชได้เรียงตามอักษรที่ปรากฏด้านบน อาจเป็นชื่อกลุ่มพืชที่ใช้เรียกรวมโดยทั่วไป (วงศ์, สกุล) หรือเป็นชื่อชนิดพืชก็ได้ และสามารถค้นคำต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ สกุล วงศ์ และชื่อสามัญ การดูข้อมูลพืชแต่ละชนิดควรดูสกุลหรือวงศ์ที่พืชชนิดนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เนื่องจากคำอธิบายชนิดพืชอาจไม่ได้บรรยายซ้ำกับลักษณะสกุลหรือวงศ์ โดยเฉพาะชื่อชนิด ชื่อสกุล หรือชื่อวงศ์ที่เป็นชื่อเดียวกัน นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ยังได้เพิ่มหน้า Index to botanical names เพื่อแสดงดัชนีชื่อทางพฤกษศาสตร์ ทั้งชื่อวงศ์ สกุล และชนิด ตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ อนึ่งสารานุกรมพืชนี้เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกบนเวปไซต์หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเมื่อ 1 พฤกษภาคม 2549 ในแต่ละคำจะแสดงวันที่ตีพิมพ์ข้อมูลเป็นครั้งแรกและวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 

แนะนำหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล ส่งอีเมลล์ ถึงนายราชันย์ ภู่มา ที่ rpooma@dnp.go.th