ภาษาไทย  English   


การจัดทำโปรแกรมประยุกต์ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นงานสืบเนื่องต่อจากการศึกษาและออกแบบระบบการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 6 ระบบ คือ แมลงป่าไม้ จุลชีววิทยาป่าไม้และเห็ดรา พันธุ์พืช ภูมิอากาศและการเติบโตของพันธุ์พืช ดิน และพันธุกรรมไม้ป่า ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนหนึ่ง และนำผลลัพธ์จากการศึกษาในครั้งนี้ มาจัดทำ โปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูล ค้นหา ประมวลผลงานทางด้านวิชาการป่าไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับลักษณะงานในครั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องการโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถ เรียกใช้ผ่านทางระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถแสดงผล ได้ทั้งในรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) และในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Gegographic Information System: GIS) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องการโปรแกรมประยุกต์ที่มีลักษณะเป็น Web Based Application ที่สามารถแสดงผลได้ทั้ง MIS และ GIS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการป่าไม้สู่สาธารณชน ในการดำเนินงาน จะต้องศึกษาระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างนั้น จะต้องทำงานสัมพันธ์ และสอดคล้องใช้งานร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูลที่กรมอุทยานฯ มีใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถเรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666